Dere leser hele erstatnings-søknaden til Staten - den er skrevet av Oslo-advokaten : )

FOTO: Skjermtrump/Osloadvokatene/Lise Reng, VG. Flere av bildene ser dere i galleriet her.

 

 

Under kan dere se hele søknaden/kravet til Staten. Det er min advokat,Heidi Kristin Åsvang ved Osloadvokatene.no, som har jobbet og skrevet hele saken.  Utenom denne erstatningen som jeg nå ønsker tilkjent fra Staten, så har jeg tidligere blitt tilkjent v-erstatning for en tidligere og alvorlig straffesak. Når jeg og advokaten har mottatt svar fra Staten, kommer jeg til å vurdere et annet erstatningskrav som går mer på de ulike i systemet, skole, ect.

 

NB:  Hvis media (som allerede er kjent med saken og bloggen) eller andre ønsker kontakt vedr. denne saken, eller evt andre hevendelser. Ta kontakt med  min advokat, klikk her. Eller med meg personlig: 47+ 47827476 ? meb_telemark.privat-epost2016@outlook.com .

 

 

 

For dere som ikke ha lest min VG-historie, les den gjerne HER  eller  HER!  : )

 

 

 

UNDER SER DERE SØKNADEN/KRAVET TIL STATEN: (Sendt 24.06.16)

 

 

 

Statens sivilrettsforvaltning Pb 8027 Dep

0030 OSLO

Oslo, 24.06.2016

Vår sak nr:

Ansvarlig advokat: Heidi Kristin Åsvang

SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG

VÅR KLIENT: MAURICIO E, F. 12?..

Undertegnede bistår Mauricio E, og på hans vegne fremsettes søknad om rettferdsvederlag fra staten.

Vedlegg 1: Søknadsblankett

Ad. Bakgrunn for søknaden

 

Mauricio E ble adoptert fra Colombia og kom til Norge da han var 6-7 år gammel, i mars 1991. Mauricio har opplyst at han ble utsatt for langvarig og omfattende seksuelt misbruk i Colombia. Han ble også holdt innesperret og slått og hadde merker av dette da han kom til Norge.

Det fremkommer av barnevernsdokumentene at Staten ved Statens adopsjonskontor var kjent med Mauricio sin bakgrunn og visste at han hadde spesielle psykiske behov da han kom til Norge. Mauricio sine behov har imidlertid ikke blitt ivaretatt på forsvarlig måte.

Klient mener at det har blitt gjort feil i alle instanser fra kommunen utarbeidet sin sosialrapport og til han ble voksen. Klient mener at adoptivforeldrene aldri burde vært godkjente som adoptivforeldre og at kommunen, når de burde ha innsett at omsorgen ikke var god nok, ikke fulgte ham opp på en forsvarlig måte.

Ad. adopsjon

Det fremkommer av dokumentene at adoptivforeldrene både hadde en vanskelig økonomi og livssituasjon. Av dokumentene fremgår at mor i april 1992 opplyser at hun de to siste årene har opplevd tre tilfeller av selvmord og ett selvmordsforsøk i den nærmeste familie og vennekrets, og at hun var redd for at hun selv skulle komme til å gjøre det samme. Mor forteller også at mht. arbeid, så hadde det vært vanskelig for begge ektefellene de siste par årene. Mor ble for sin del utsatt for en yrkesskade i sitt arbeide som renholder v/ NSB. Skaden medførte et års sykemelding, etterfulgt av attføringstiltak i form av omskolering innen arbeidsmarkedsetaten. I april 1992 opplyser mor videre a far har en ryggskade, som

nedsetter hans fysiske funksjon, slik at operativt inngrep kreves. Far er lastebilsjåfør og selvstendig næringsdrivende, og hadde ikke frivillig forsikringsordning med trygdekassen. påvente av operasjonen, tok far sporadisk mindre kjøreoppdrag. Som følge av disse forholdene, var familieøkonomien svak.

PPT oppfordret derfor familien til å søke bistand fra sosialkontoret. 1 1993 måtte adoptivforeldrene, for å hindre at kommunen stengte vanntilførselen, ha hjelp fra sosialkontoret for å dekke et restansebeløp på kommunale avgifter.

På tross av sin kunnskap godkjente adopsjonskontoret J M E og E O B som adoptivforeldre.

Det anføres at kommunen/ staten allerede før adopsjonen burde forstått at adoptivforeldrene ikke var egnet til å adoptere et barn med den type overgrep som Mauricio hadde vært utsatt for.

Ad. omsorgssvikt

Allerede i 1994 meldte Lund skole og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Hamar om bekymring for guttens omsorgsituasjon, til Barnevernet i Løten kommune.

Det fremkommer av bekymringsmelding fra skolen den 7. mars 1994 at Mauricio var en oppvakt skoleflink gutt som på tross av språkforvirring var rask i oppfattelsen. Det blir imidlertid meldt om at kommunikasjonen mellom hjem og skole var dårlig, og at de var bekymret for at foreldrene ikke samarbeidet om en felles strategi med hjelpeapparatet og tok imot råd fra hjelpeapparatet.

Videre fremkommer det av bekymringsmelding fra Poliklinikken for barne- og ungdomspsykiatri på Hamar at de mente foreldrene hadde vanskeligheter med å forplikte seg i en stabil oppfølging av separate samtaler parallelle til det individuelle behandlingsopplegg med gutten. Det var vanskelig å få til avtaler med foreldrene som begrunnet vansker med å finne tid med at andre hensyn gikk foran. De hadde også problemer med å overholde inngåtte avtaler. Mauricios vansker var således like store etter 2, 5 år med behandling. De mente også at mor satte til side faginstansenes bidrag og selv hadde en oppdragerfunksjon som var inngripende i forhold til behandlingsopplegget. De mente videre at gutten med bakgrunn i overnevnte havnet i et spenningsfelt som det var vanskelig for gutten å forholde seg til.

Det fremkommer vider at foreldrene bagatelliserte guttens utsagn om at han ønsket å ta livet av seg.

Poliklinikken konkluderer med at Mauricio hadde spesielle krav til omsorg og var i behov av et barnepsykiatrisk behandlingsopplegg og ivaretagende omsorgsrammer. De konkluderte videre med at foreldrene hadde vanskeligheter med å følge råd og ønsket primært hjelp på egne premisser og stilte spørsmål ved om omsorgen var tilstrekkelig.

2

Barnevernet fremmet ikke sak om omsorgsovertagelse, til tross for at Bup mente at barnet var i behov av et behandlingstilbud som innbefattet internat og derfor anbefalte at barnet ble søkt inn på Hagen behandlingshjem hvilket foreldrene nektet.

Undersøkelsessaken ble imidlertid avsluttet med hjelpetiltak uten noen konkret behandlingsplan.

Poliklinikken avsluttet dessuten sitt arbeid da det ikke kom flere henvendelser fra barneverntjenesten i Løten kommune.

I årene som fulgte ble ikke situasjonen bedre for Mauricio. Han følte seg mobbet på skolen og hadde lite kontakt med medelever og jevnaldrende på fritiden.

Etter påske 1997 flyttet Mauricio til Horten. Dette var svært uheldig sett hen til at Mauricio var en gutt som trengte lang tid på å tilpasse seg regler og rutiner og hadde stort behov for trygghet. Barneverntjenesten hadde en måned før flyttingen mottatt bekymringsmelding fra Ådalsbruk oppvekstsenter som uttrykte stor bekymring for barnets udekte behov for voksenkontakt og barnets arbeidsmengde hjemme. Mauricio hadde mellom 4 og 6 timers skolearbeid hver dag.

Det foreligger ikke opplysninger om at barneverntjenesten gjorde noen undersøkelser vedrørende flyttingen eller meldte sin bekymring til den nye kommunen.

Det anføres at kommunen har utvist grov uaktsomhet ved at de til tross for omfattense bekymringsmeldinger ikke foretar seg noe som bedrer Mauricio sin situasjon.

Ad. etterfølgende forhold

Det fremkommer av dokumentene at E har hatt det svært vanskelig gjennom hele sin barndom, ungdomstid og voksenliv. E har slitt med psykiske plager, som i stor grad har hemmet hans fungering.

Den 1. november 2010 ble Mauricio innvilget ung ufør. Uføretidspunktet blir satt til 01.05.2000.

Vedtaket viser at til Mauricio, til tross for at skolen i mars 1994 beskrev ham som en oppvakt skoleflink gutt som på tross av språkforvirring var rask i oppfattelsen, nå er varig ute av arbeidslivet.

Det søkes om at E tilkjennes rettferdsvederlag fra staten pga av ovennevnte forhold.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic - Image and video hosting by TinyPic . dethjelperdeg . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . toppliste for bloggere - ToppBlogg . Blogglisten . Image and video hosting by TinyPic . . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic - Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic . Image and video hosting by TinyPic .
hits